رنگ سال با پنتون

رنگ سال با پنتون

713  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 8 بهمن ماه 1399

موسسه پنتون هر سال رنگی را به عنوان رنگ سال معرفی می کند.

موسسه پنتون، موسسه ای که معمولا یک رنگ را به عنوان رنگ سال انتخاب می کند اما امسال دو رنگ را معرفی کرد  از نظر موسسه پنتون ترکیب این دو رنگ، پیام  قدرت و امید را منتقل می کند پیامی که ماندگار و نشاط آور است. 

زرد و خاکستری رنگ منتخب سال 2021

 

کد رنگی PANTONE 17 5104 برای رنگ خاکستری و کد رنگی PANTONE 13 0647 برای رنگ زرد، دو رنگ انتخابی بود که از لیست رنگهای موجود انتخاب شد. تا این دو رنگ مستقل نشان می دهند چگونه دو رنگ برای حمایت از یکدیگر در کنار هم قرار میگیرند و این  بهترین توصیف برای پیشنهاد رنگی امسال موسسه پنتون است.

ترکیب این دو رنگ پیامی از خوشبختی که با قدرت پشتیبانی می شود را به همراه دارد و در شرایط فعلی برای افزایش امید انتخاب شده است. خاکستری و زرد حس روشنی و گرما پس از تاریکی را به ما میدهد.